Tilinpäätös

Tuloslaskelma

KonserniEmoyhtiö
1.1. - 31.12.20171.1. - 31.12.20161.1. - 31.12.20171.1. - 31.12.2016
LIIKEVAIHTO316 474 966,47 314 410 960,27 217 646 937,59 210 752 646,50
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen vähennys (-) / lisäys (+)214 347,26 -825 014,84 214 347,26 -825 014,84
Liiketoiminnan muut tuotot1 591 885,80 1 804 765,53 1 953 237,97 2 480 848,71
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-224 951 622,83 -220 344 651,77 -144 977 550,36 -140 664 928,50
Varastojen vähennys (-) / lisäys (+)995 553,31 -422 495,10 -3 269 653,45 -666 682,53
Ulkopuoliset palvelut-2 489 434,23 -2 829 833,86 -2 261 709,99 -2 596 986,71
-226 445 503,75 -223 596 980,73 -150 508 913,80 -143 928 597,74
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot-24 247 707,71 -23 791 380,03 -18 753 496,49 -18 477 977,20
Henkilösivukulut
Eläkekulut-4 568 166,57 -4 625 545,86 -3 595 318,93 -3 545 247,24
Muut henkilösivukulut-2 146 732,75 -2 492 390,45 -852 878,08 -1 166 402,45
-30 962 607,03 -30 909 316,34 -23 201 693,50 -23 189 626,89
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-4 941 872,12 -5 022 817,34 -4 537 053,47 -4 527 965,99
Liiketoiminnan muut kulut-40 132 221,95 -39 604 736,39 -35 271 251,60 -34 592 804,83
LIIKEVOITTO15 798 994,68 16 256 860,16 6 295 610,45 6 169 484,92
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä3 937 445,10 8 277 160,40
Muilta66 781,60 63 939,80 66 556,60 63 729,80
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä168 079,98 176 256,63
Muilta1 005 468,82 862 711,18 766 795,74 513 033,36
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista40 183,15 -68 570,65 40 183,15 -68 570,65
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille-2 768,15 0,00
Muille-327 427,72 -206 798,14 -232 758,25 -95 931,01
785 005,85 651 282,19 4 743 534,17 8 865 678,53
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA16 584 000,53 16 908 142,35 11 039 144,62 15 035 163,45
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron vähennys (+) / lisäys (-)-878 956,23 -431 842,29
Tuloverot
Tilikaudelta-3 104 724,06 -3 096 258,89 -1 248 700,37 -1 416 300,53
Aikaisemmilta tilikausilta-55 397,75 -2 697,84 -55 397,71 -2 758,54
Laskennallisen veron muutos-21 250,28 -447 432,66
-3 181 372,09 -3 546 389,39 -1 304 098,08 -1 419 059,07
TILIKAUDEN VOITTO13 402 628,44 13 361 752,96 8 856 090,31 13 184 262,09
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta-18 324,61 40 907,47
Konsernin voitto tilikaudelta13 384 303,83 13 402 660,43